Regulamin

Regulamin Konkursu „Tort Marzeń”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu „Tort Marzeń” prowadzonego na profilu Cukiernia – Piekarnia Jacek Romanowski sp. j. na portalu społecznościowym Instagram®.com (dalej: „Profil”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Cukiernia Piekarnia Jacek Romanowski sp. j. z siedzibą w Goworowie, pod adresem Wólka Brzezińska 38A, 07-440 Goworowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000607795, Regon 364019121, NIP 7582359606, (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami portalu społecznościowego Instagram®, a portal Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs.
 4. Instagram® są znakami towarowym zastrzeżonym. Ich użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu społecznościowego Instagram®.
 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 29.05.2021 r. godz. 12:00 do dnia 05.06.2021 r. godz. 23:59 (dalej: „Czas trwania konkursu”).
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 08.06.2021 r. na profilu Cukierni – Piekarni Jacek Romanowski sp. j. prowadzonym na portalu Instagram® pod adresem https://www.instagram.com/cukierniaromanowski/ poprzez publikację stosowanego posta.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia (dalej: „Uczestnik”) z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, posiadające:
 1. pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. aktywne konto osobiste na portalu społecznościowym Instagram (dalej: „Profil Uczestnika”) założone i prowadzone zgodnie z regulaminem portalu Instagram®.
 1. Uczestnik Konkursu związany jest warunkami niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.
 2. Zgłoszenie do Konkursu traktowane jest jako wyrażenie zgody przez Uczestnika na postanowienia Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Zadanie Konkursowe

 1. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą wypełnienia Zadania Konkursowego polegającego na:
  1. opublikowaniu pod Postem Konkursowym zamieszczonym na Profilu Cukiernia – Piekarnia Romanowski sp. j. na portalu Instagram, w formie komentarza, korzystając z Profilu Uczestnika najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zawarte w treści Posta Konkursowego.
 2. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe nie może zawierać treści niestosownych, niecenzuralnych, wulgarnych lub w inny sposób naruszających dobre obyczaje czy uczucia religijne. Odpowiedź musi być własnością autora i nie może naruszać praw osób trzecich oraz powszechnie obowiązującego prawa (w tym regulaminu portalu Instagram®).
 3. Nad prawidłowością̨ przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała 3-osobowa Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora.

Nagrody i zasady ich wydania

 1. Nagrodą w Konkursie jest dowolny tort o wartości do 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) do zamówienia w Cukierni – Piekarni Romanowski sp. j. (dalej: „Nagroda”).
 2. Organizator przyzna w Konkursie łącznie 1 (jedną) Nagrodę rzeczową i pieniężną.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureata, którym zostanie Uczestnik, którego odpowiedź zostanie uznana przez Komisję za najbardziej kreatywną i oryginalną, a jego odpowiedz spełni wszystkie wymogi Regulaminu.
 4. Do Nagrody wskazanej w ust. 1 powyżej Organizator przekaże nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej równowartości 11,11% nagrody rzeczowej, na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od łącznej wartości Nagród (rzeczowej i pieniężnej).
 5. Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 4 zostanie pobrana przez Organizatora przed wydaniem Nagrody rzeczowej i przekazana na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego, na co Laureat wyraża zgodę.
 6. Uczestnik w przypadku wygranej (dalej „Laureat Konkursu”) wyraża zgodę na kontakt Organizatora z Laureatem Konkursu do dnia 11.06.2021 r. poprzez wiadomość prywatną z informacją o wygranej oraz prośbą o przekazanie danych Laureata niezbędnych do wydania Nagrody na portalu Instagram® za pomocą Profilu Uczestnika, którym Laureat dokonał zgłoszenia do Konkursu.
 7. Laureat Konkursu zobowiązany jest do przekazania niezbędnych danych do wydania Nagrody w szczególności (imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, PESEL) w terminie do 2 dni od daty wysłania wiadomości przez Organizatora, pod rygorem utraty uprawnienia do otrzymania Nagrody.
 8. Wydanie Nagrody nastąpi w terminie do 14 dni od daty przekazania Organizatorowi danych osobowych i innych niezbędnych zgód. Nagroda zostanie przekazana przesyłką kurierską z potwierdzeniem odbioru przez Laureata lub osobiście w jednej z Cukierni Organizatora.
 9. W przypadku braku spełnienia przez Laureata wymogów do wydania Nagrody, Nagroda przechodzi na kolejnego Laureata, wybranego przez Komisję Konkursową spośród Uczestników, którzy opublikowali na Profilu pod Postem Konkursowym komentarz zawierający odpowiedź na Zadanie Konkursowe zawarte w & 4 pkt 1.
 10. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną.
 11. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 12. Uczestnik może otrzymać maksymalnie po jednej Nagrodzie rzeczowej i pieniężnej.
 13. W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji są ostateczne.

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności:
 2. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego Profilu Uczestnika na portalu Instagram® lub wykorzystują do udziału w Konkursie więcej niż jeden Profil Uczestnika na portalu Instagram®,
 3. są niepełnoletni,
 4. w stosunku do ich odpowiedzi Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Cukiernia Piekarnia Jacek Romanowski sp. j. z siedzibą w Goworowie, pod adresem Wólka Brzezińska 38A, 07-440 Goworowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000607795, Regon 364019121, NIP:7582359606, (dalej „Administrator”).
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Organizator, będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w następujących celach i na następujących podstawach, a także przez okresy wskazane poniżej:
  1. w celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, a także w celu wydania Nagrody, przez okres do 1 (jednego) miesiąca po zakończeniu Konkursu, dane osobowe Uczestnika będą̨ przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
  2. w celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu, przez pół roku od zakończenia Konkursu licząc do ostatniego dnia roku kalendarzowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
  3. w przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania Nagrody, w celu weryfikacji lub rozliczenia podatku dochodowego od wygranej wobec organów skarbowych oraz przechowywania dokumentacji księgowej, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości, przez okres wymagany przez ww. przepisy.
 4. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, a w przypadku Laureatów Konkursu również: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz PESEL (wraz z informacją o właściwym Urzędzie Skarbowym).
 5. Na potrzeby realizacji Konkursu dane będą udostępniane: Organizatorowi w celu Przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu. Firmie kurierskiej w celu doręczenia Nagrody.
 6. Uczestnik ma prawo żądania:
 7. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii,
 8. żądania skorygowania danych, gdy są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe,
 9. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 10. złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 11. Wszelkie wnioski, pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik powinien kierować na adres: biuro@cukierniaromanowski.pl
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Konkursu.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu „Tort Marzeń” można zgłaszać drogą listowną na adres Wólka Brzezińska 38A, 07-440 Goworowo z dopiskiem „Konkurs Tort Marzeń – reklamacja”, lub na adres mailowy biuro@cukierniaromanowski.pl w tytule wiadomości „Konkurs Tort Marzeń – reklamacja”, w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu złożenia Reklamacji dla listów decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania. Decyzja zostanie przekazana Uczestnikowi w formie listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany wcześniej adres e-mail.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, powód reklamacji oraz oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w sprawach dotyczących Konkursu, Uczestnik poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń związanych z Konkursem przez właściwym sądem powszechnym.
 • 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.cukierniaromanowski.pl Organizatora do dnia 11.06.2021 r.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.