Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

OPIS PROJEKTU
Dotacja na kapitał obrotowy dla Cukiernia - Piekarnia Jacek Romanowski sp. j . w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które nastąpiły
u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Cukiernia- Piekarnia Jacek Romanowski sp. j.

PLANOWANE EFEKTY
Planowanym efektem jest ciągłość prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Cukiernia- Piekarnia Jacek Romanowski sp. j. w okresie na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 297 287,40 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 40/100). Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 297 287,40 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 40/100). Instytucja Pośrednicząca przyznała Cukiernia- Piekarnia Jacek Romanowski sp. j . dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 297 287,40 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 40/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 297 287,40 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 40/100)